Fietsers zwaar te verduren Donderdagochtend 17 juli is het hoofditem in het nieuws de enorme stijging van het aantal fietsongevallen in België. Later op de dag verdwijnt dit item naar de achtergrond door het tragische nieuws van het neergeschoten vliegtuig boven Oekraïne. Ook het staakt het vuren in Gaza wordt opgegeven. Groen wil via deze weg haar medeleven betuigen aan de nabestaanden van alle slachtoffers. Naast beide wereldschokkende gebeurtenissen trok het artikel over de fietsers mijn aandacht. Grote boosdoener voor de fietsongevallen zijn de onveilige fietspaden. Mobiliteitsexperts betreuren dat sommige gemeenten bewust onveiligere fietspaden aanleggen om toch maar extra parkeerplaatsen te creëren. Deze week las ik toevallig enkele bewonersbrieven over de halsbrekende toeren van fietsers  in Merelbeke. In schoolomgevingen bijvoorbeeld is parkeren op fietspaden schering en inslag, waardoor fietsers zich – met alle risico's vandien – op de weg moeten schieten. Een deel van de Verlorenbroodstraat – een toegangsweg tot het Liedermeerspark nota bene – heeft niet eens een fiets- en voetpad. Een straat die – wanneer Flora dichtstropt – helaas een veelgebruikte sluipweg is van en naar de R4. En bestuurders die files proberen vermijden durven de toegelaten snelheid wel eens aan zijn laars te lappen. Buurtbewoners houden hun hart vast voor ernstige ongevallen. Als verwoed fietser en inwoner van Flora is deze problematiek mij helaas niet onbekend. Het tweerichtingsfietspad in de Fraterstraat bijvoorbeeld is geen pretje, zeker niet met kinderen. Auto's scheren rakelings langs het fietspad en menig bus rijdt niet zelden met één wiel op het fietspad. Als je als fietser dan de file voorbijrijdt, maak je wel eens een klein vreugdesprongetje, de geur en ongezonde lucht die je er gratis bij krijgt, maakt je in één klap minder enthousiast. En probeer maar eens op spitsuur veilig de brug over de Ringvaart over te komen. Als je dan nog eens het ene na het andere appartement als paddestoelen uit de grond ziet schieten, weet je dat er in de toekomst nog meer mensen in diezelfde file zullen staan. Om deze bestuurders te overtuigen over te stappen op de fiets, moeten de fietspaden veiliger en aangenamer. Het helpt ook niet dat bussen in diezelfde file staan om mensen te bewegen naar het openbaar vervoer. Er is dus ook in Merelbeke nog veel werk aan de winkel. Deze ongemakken leiden al te vaak tot ongevallen. Voor Groen mag dit probleem dan ook bovanaan de politieke agenda komen.
Groene Duim Groen Merelbeke zette op zijn jaarlijkse Zomerfeest op zaterdag 14 juni de lokale LETS-groep Merelbeke in de bloemetjes. LETS staat voor voor local exchange and trading system. Deze vereniging organiseert een warm netwerk van helpende handen om kleine en grote klusjes bij elkaar op te knappen. Ook het ruilen, herstellen en delen van goederen kan. Er komt geen geld aan te pas zodat het ook toegankelijk is voor wie het niet breed heeft. Op minder dan één jaar slaagde de groep erin niet minder dan 42 gezinnen te overtuigen om te ‘letsen’. Ontstaan in 1983 in Canada kent deze complementaire economie over heel de wereld succes. In Vlaanderen telt de LETS-beweging reeds een vijftigtal succesvolle groepen. Zo kent men in Antwerpen de ‘Handjes’ en in Gent de ‘Stropkes’ als alternatieve waardering voor geleverde diensten, kennis of goederen. In Merelbeke maakt men gebruik van ‘Merels’. Groen Merelbeke weet de koppeling van het sociale en het ecologische aspect enorm te waarderen. Dankzij Lets Merelbeke ontstaat er immers een hechte sociale cohesie en worden goederen binnen de lokale gemeenschap geruild, herbruikt, gerepareerd of gedeeld. Initiatieven als deze dragen dus ook hun steentje bij aan een duurzamere wereld. De grootste wens van de initiatiefnemers is om Lets Merelbeke kenbaar te maken bij alle inwoners van Merelbeke. Met de Groene Duim wil Groen Merelbeke zijn oprechte waardering tonen voor dit initiatief, een klein financieel duwtje in de  rug geven en hen de nodige aandacht geven zodat die wens mag uitkomen en heel Merelbeke binnenkort aan het Letsen gaat! Alle info en mogelijkheid tot aansluiten via www.letsmerelbeke.be.
Ook mobilitietsplan slaagt niet ‘Het inzetten op het optimaliseren en verfraaien van wegen, fiets- en voetpaden, verkeersveiligheid en aansluitingsgraad op het rioleringsstelsel ‘ is de tweede strategische doelstelling van het meerjarenplan’(p.3). Een geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan en een prioriteitenplan van wegeniswerken zijn de belangrijkste gidsen voor het uitbouwen van een veilige, kwalitatieve verkeersinfrastructuur. (p.7) Voor Groen Merelbeke behoort duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid tot de topprioriteiten.  Deze strategische doelstelling kan dus op onze instemming rekenen. Vele actiepunten staan echter alleen vermeld in  het mobiliteitsplan, maar zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. Wat daarvan zal effectief gerealiseerd worden? En wanneer? Voor Groen is het aanpakken van de knelpunten inzake fietsinfrastructuur (oversteekpaatsen, o.a. kaart nr. 7 in mobiliteitsplan) de absolute topprioriteit want dit kan letterlijk mensenlevens redden. Hierbij dringen we er nogmaals op aan om met hoogdringendheid een oplossing te bedenken voor de situatie in het centrum (tussen Molenhoek en Zwijnaardsesteenweg) waar het vandaag levensgevaarlijk fietsen is! Er is wel de ambitie om langsheen alle toegangswegen tot het centrum een afgezonderd fietspad aan te leggen  maar eens in het centrum is het “op leven en dood” weggedrumd worden op de fietssuggestiestroken. Hierover is nergens iets te vinden, collega’s. Hopelijk is het niet wachten op ernstige slachtoffers alvorens jullie (de meerderheid, red.) in gang schieten. Daarnaast heeft Groen volgende bedenkingen bij het voorliggend mobiliteitsplan (MoPlan): Dit plan zou beter worden omgedoopt in ‘Verdeelwegplan’ want het woord verdeelweg komt in het Moplan maar liefst 68 keer voor. Het is bijna de rode draad doorheen het plan hoewel in het Moplan letterlijk staat dit de bevoegdheid is van de provincie of Vlaams gewest. Voor Groen en heel wat onafhankelijke  mobiliteitsdeskundigen is een dergelijke ringweg vooral een bedreiging, want op termijn zuigt dit meer verkeer aan. Daarnaast is dit bestuur niet te beroerd om nu al aan te geven dat een dergelijke verdeelweg  wel eens  ‘doorgaand gemotoriseerd verkeer  door natuurgebied zou kunnen leiden’. Vandaag is dat nog nergens zo, maar, staat er letterlijk in het Moplan, ‘Afhankelijk van het tracé van de verdeelweg kan dit wel het geval zijn’. (p.27) Een verbijsterende vaststelling.  Er wordt gesproken over de herinrichting van de Fraterstraat, maar dan enkel ten zuiden van de Guldensporenlaan. Wat ten noorden ervan zal gebeuren, daarover blijven we in het ongewisse. Groen stelt voor actief in debat te gaan met de lijn om de tram op termijn naar sportpark Molenkouter te krijgen, bijv. via Zwijnaarde (P&R-zone). Dit is toekomstdenken! het STOP-principe (Stappen – Trappen – Openbaar vervoer – Personenwagen) is nog enkel behouden bij de parkeerstructuur en het parkeerbeleid terwijl het vroeger richtinggevend was. Het schrappen van een trottoir- of voetpadenplan is een foute beslissing net als het niet weerhouden van het realiseren van fietsstraten. dat ‘het tragewegennetwerk moet leiden tot een prioriteitenlijst (p. 44) om een aantal knelpunten weg te werken’ wordt stilaan een voorbeeld van aankondigingsbeleid zonder uitvoering. Vanuit de meeste BPF zijn intussen prioriteitenlijsten overgemaakt. Zo was de fietsverbinding Verbrande Heiwegel ook zes jaar geleden al prioriteit. de invoering van de zones 30 dient prioritair te gebeuren. Zone 30 invoeren  zonder aangepaste inrichting van de straat heeft geen zin (vb. Ringvaartstraat), tenzij de pakkans groot is. Er zit een tegenstrijdigheid in het plan (p. 47). Daar staat letterlijk ‘Fietssuggestiestroken dienen maximaal vermeden te worden omdat zij zorgen voor een vals gevoel van veiligheid.’ terwijl bij Actie 30 B.2 nog 50.000€ is voorzien voor de aanleg van dergelijke stroken. Geld dat veel beter kan gebruikt worden voor de aanleg van gescheiden fietspaden of herwaardering van trage wegen.

De Groen fractie is uiteraard tevreden dat het verbod op het spelen van een zogenaamd ‘hinderlijk spel’ wordt afgeschaft. De beslissing van december 2013, waar dit werd ingevoegd in het politiereglement, was duidelijk een vergissing. Dit wordt vandaag recht gezet. En dat is een goede zaak.

De kogel is door de kerk. Het was lang wachten en uitkijken naar dit meerjarenplan en de keuzes die dit bestuur zou maken voor de volgende zes jaren.

Binnenkort is het weer zo ver: ouders beproeven hun geluk om een plaatsje in de school van hun keuze te vinden voor hun kind. Drie scholen in Merelbeke kampen nu al met een plaatstekort: Sint-Michielsschool, Sint-Elooischool en het Paus Johannescollege. Dan is kamperen voor de schoolpoort vaak de enige uitweg, maar niet haalbaar voor alle ouders.

De landbouw is voor een belangrijk deel aangewezen op natuurlijke bestuiving. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Daarnaast zijn bijen belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten, daardoor dragen ze bij aan de biodiversiteit.

Goed nieuws! Bij de verkiezingen op 25 mei kan u op een groene kandidaat uit Merelbeke stemmen. Zoals bekend staat gemeenteraadslid en fractieleider van de Groenfractie in Merelbeke en in het federale parlement Stefaan Van Hecke op nummer één van de federale lijst in Oost-Vlaanderen.

Toespraak nieuwjaarsreceptie Merelbeke 25 jan 2014

Beste Vrienden,

Op nieuwjaarsrecepties is het de gewoonte om nieuwjaarswensen over te maken. Ik heb 4 wensen mee voor jullie.