Ook mobilitietsplan slaagt niet ‘Het inzetten op het optimaliseren en verfraaien van wegen, fiets- en voetpaden, verkeersveiligheid en aansluitingsgraad op het rioleringsstelsel ‘ is de tweede strategische doelstelling van het meerjarenplan’(p.3). Een geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan en een prioriteitenplan van wegeniswerken zijn de belangrijkste gidsen voor het uitbouwen van een veilige, kwalitatieve verkeersinfrastructuur. (p.7) Voor Groen Merelbeke behoort duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid tot de topprioriteiten.  Deze strategische doelstelling kan dus op onze instemming rekenen. Vele actiepunten staan echter alleen vermeld in  het mobiliteitsplan, maar zijn niet opgenomen in het meerjarenplan. Wat daarvan zal effectief gerealiseerd worden? En wanneer? Voor Groen is het aanpakken van de knelpunten inzake fietsinfrastructuur (oversteekpaatsen, o.a. kaart nr. 7 in mobiliteitsplan) de absolute topprioriteit want dit kan letterlijk mensenlevens redden. Hierbij dringen we er nogmaals op aan om met hoogdringendheid een oplossing te bedenken voor de situatie in het centrum (tussen Molenhoek en Zwijnaardsesteenweg) waar het vandaag levensgevaarlijk fietsen is! Er is wel de ambitie om langsheen alle toegangswegen tot het centrum een afgezonderd fietspad aan te leggen  maar eens in het centrum is het “op leven en dood” weggedrumd worden op de fietssuggestiestroken. Hierover is nergens iets te vinden, collega’s. Hopelijk is het niet wachten op ernstige slachtoffers alvorens jullie (de meerderheid, red.) in gang schieten. Daarnaast heeft Groen volgende bedenkingen bij het voorliggend mobiliteitsplan (MoPlan): Dit plan zou beter worden omgedoopt in ‘Verdeelwegplan’ want het woord verdeelweg komt in het Moplan maar liefst 68 keer voor. Het is bijna de rode draad doorheen het plan hoewel in het Moplan letterlijk staat dit de bevoegdheid is van de provincie of Vlaams gewest. Voor Groen en heel wat onafhankelijke  mobiliteitsdeskundigen is een dergelijke ringweg vooral een bedreiging, want op termijn zuigt dit meer verkeer aan. Daarnaast is dit bestuur niet te beroerd om nu al aan te geven dat een dergelijke verdeelweg  wel eens  ‘doorgaand gemotoriseerd verkeer  door natuurgebied zou kunnen leiden’. Vandaag is dat nog nergens zo, maar, staat er letterlijk in het Moplan, ‘Afhankelijk van het tracé van de verdeelweg kan dit wel het geval zijn’. (p.27) Een verbijsterende vaststelling.  Er wordt gesproken over de herinrichting van de Fraterstraat, maar dan enkel ten zuiden van de Guldensporenlaan. Wat ten noorden ervan zal gebeuren, daarover blijven we in het ongewisse. Groen stelt voor actief in debat te gaan met de lijn om de tram op termijn naar sportpark Molenkouter te krijgen, bijv. via Zwijnaarde (P&R-zone). Dit is toekomstdenken! het STOP-principe (Stappen – Trappen – Openbaar vervoer – Personenwagen) is nog enkel behouden bij de parkeerstructuur en het parkeerbeleid terwijl het vroeger richtinggevend was. Het schrappen van een trottoir- of voetpadenplan is een foute beslissing net als het niet weerhouden van het realiseren van fietsstraten. dat ‘het tragewegennetwerk moet leiden tot een prioriteitenlijst (p. 44) om een aantal knelpunten weg te werken’ wordt stilaan een voorbeeld van aankondigingsbeleid zonder uitvoering. Vanuit de meeste BPF zijn intussen prioriteitenlijsten overgemaakt. Zo was de fietsverbinding Verbrande Heiwegel ook zes jaar geleden al prioriteit. de invoering van de zones 30 dient prioritair te gebeuren. Zone 30 invoeren  zonder aangepaste inrichting van de straat heeft geen zin (vb. Ringvaartstraat), tenzij de pakkans groot is. Er zit een tegenstrijdigheid in het plan (p. 47). Daar staat letterlijk ‘Fietssuggestiestroken dienen maximaal vermeden te worden omdat zij zorgen voor een vals gevoel van veiligheid.’ terwijl bij Actie 30 B.2 nog 50.000€ is voorzien voor de aanleg van dergelijke stroken. Geld dat veel beter kan gebruikt worden voor de aanleg van gescheiden fietspaden of herwaardering van trage wegen.
Stem op 25 mei voor Merelbeke! Goed nieuws! Bij de verkiezingen op 25 mei kan u op een groene kandidaat uit Merelbeke stemmen. Zoals bekend staat gemeenteraadslid en fractieleider van de Groenfractie in Merelbeke en in het federale parlement Stefaan Van Hecke op nummer één van de federale lijst in Oost-Vlaanderen. Merelbeekse huisarts Tom Declercq was bij de vorige Europese al eens kandidaat en verdedigt ook nu weer de Merelbeekse eer van op de 14de plaats op de Vlaamse lijst. Nieuwkomer Pieter Verstraete kreeg de 12de plaats op de Vlaamse lijst.   Sinds 2007 zetelt hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij vooral de commissies Justitie en Infrastructuur (in het bijzonder de dossiers van de NMBS en De Post) opvolgt. Hij was ook lid van de parlementaire onderzoekscommissie die onderzoekt hoe het komt dat de strijd tegen de grootschalige fiscale fraude heeft gefaald. In 2010 werd Stefaan herverkozen in de Kamer. Hij ondersteunde Groen-voorzitter Wouter Van Besien tijdens de lange onderhandelingen over de "Zesde staatshervorming". Stefaan Van Hecke is sinds november 2011 fractieleider voor de Ecolo - Groen! fractie, de enige tweetalige fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Pieter Verstraete uit Merelbeke staat op de 12de plaats voor het Vlaams Parlement. Pieter is zelfstandig architect en energiedeskundige. Al jaren adviseert hij zowel particulieren als lokale overheden over duurzaam (ver)bouwen. Zijn einddoel is ambitieus: een klimaatneutraal Vlaanderen. "Met het huidige, kortzichtige beleid komen we er nooit. Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten voor duurzame oplossingen. En voor een geïntegreerde aanpak want mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefmilieu en economie werken op elkaar in.  Alleen zo'n beleid garandeert een betere toekomst voor iedereen." Groen wil luisteren naar mensen door in te zetten op participatie. Groen wil rijkdom herverdelen door verschuiven van lasten naar vermogen en vervuiling.  Groen wil een ambitieus klimaatplan. Groen wil mensen recht geven op een plek in het onderwijs, een plek in het woon- en zorgcentrum.  Groen wil meer natuur in plaats van beton. Groen wil een betaalbare energiefactuur door te investeren in hernieuwbare energie volgens coöperatief model. Groen wil een gezond leefmilieu met minder fijn stof.  Groen wil minder verkeersdoden. Daarom steun ik Groen. U ook ?  

De Groen fractie is uiteraard tevreden dat het verbod op het spelen van een zogenaamd ‘hinderlijk spel’ wordt afgeschaft. De beslissing van december 2013, waar dit werd ingevoegd in het politiereglement, was duidelijk een vergissing. Dit wordt vandaag recht gezet. En dat is een goede zaak.

De kogel is door de kerk. Het was lang wachten en uitkijken naar dit meerjarenplan en de keuzes die dit bestuur zou maken voor de volgende zes jaren.

Binnenkort is het weer zo ver: ouders beproeven hun geluk om een plaatsje in de school van hun keuze te vinden voor hun kind. Drie scholen in Merelbeke kampen nu al met een plaatstekort: Sint-Michielsschool, Sint-Elooischool en het Paus Johannescollege. Dan is kamperen voor de schoolpoort vaak de enige uitweg, maar niet haalbaar voor alle ouders.

De landbouw is voor een belangrijk deel aangewezen op natuurlijke bestuiving. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Daarnaast zijn bijen belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten, daardoor dragen ze bij aan de biodiversiteit.

Toespraak nieuwjaarsreceptie Merelbeke 25 jan 2014

Beste Vrienden,

Op nieuwjaarsrecepties is het de gewoonte om nieuwjaarswensen over te maken. Ik heb 4 wensen mee voor jullie.

In België leven duizenden mensen van een inkomen of een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt. Die bedraagt €1.000/maand voor een alleenstaande en €2.101/maand voor een gezin met kinderen. Het leefloon bijvoorbeeld ligt daar ver onder, met €817,36/maand voor een alleenstaande en €1.089,82/maand voor een gezin met kinderen.